wordpress.com ratings và seo wordpress.com

Trong blog .com chức năng đã có sẵn, hỗ trợ add rating cho post, , nhưng mặc định nó bị tắt đi. Để bật chức năng trong wordpress.com bạn có thể xem demo và hướng dẫn sau:

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>