Cách Chèn nút Google +1 vào Blog WordPress.com

Trong thì nút Google +1 chỉ có ở các bài post, nhưng trong quá trình .com chúng ta còn phải chèn nút Google +1 vào trang chủ. Sau đây mình xin hướng dẫn cách để .

GooglePlus 512 Red 300x300 Cách Chèn nút Google +1 vào Blog WordPress.com

vào Blog .com

các bước để Chèn nút Google +1 vào Blog WordPress.com

  • vào admin blog wordpress.com
  • vào Widgets
  • kéo 1 Text Widgets vào nơi bạn muốn hiện nút Google +1
  • và past đoạn code bên dưới vào, và lưu lại


<!-- Place this tag where you want the +1 button to render -->
<div></div>

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>