Ebook wordpress 3 for beginner – Tài liệu wordpress 3

Mình xin giới thiệu Ebook 3 for beginner ( 3 cho người mới bắt đầu). Đây là ebook được viết bằng tiếng Anh bởi tác giả Stephanie Leary.

wordpress viet nam 3 Ebook wordpress 3 for beginner – Tài liệu wordpress 3

Nội dung chính: tài liệu wordpress 3

Chương 1: Giới thiệu WordPress

Chương 2: cài đặt và nâng cấp WordPress

Chương 3: Dashboard và cấu hình

Chương 4: làm việc với nội dung

Chương 5: Import nội dung

Chương 6: Tạo cơ bản

Chương 7:  Tạo Theme

Chương 8: Tạo Widgets

Chương 9:  lập trình Plugin wordpress

Chương 10: Users và Roles

Chương 11: Performance và Security

Chương 12: Custom Content Types, Taxonomies, và Fields

Chương 13: cấu hình Network Appendix

 Contents : 3 for beginner ( Tài liệu wordpress 3 cho người mới bắt đầu)

About the Author…………………………………………………………………………………….. xvi
About the Technical Reviewer …………………………………………………………………. xvii
Acknowledgments ………………………………………………………………………………… xviii
Introduction …………………………………………………………………………………………… xix
Chapter 1: About WordPress………………………………………………………………………..1
Chapter 2: Installing and Upgrading……………………………………………………………15
Chapter 3: Dashboard and Settings …………………………………………………………….41
Chapter 4: Working with Content………………………………………………………………..61
Chapter 5: Importing Content …………………………………………………………………..105
Chapter 6: Creating a Basic Theme wordpress …………………………………………………………..125
Chapter 7: Creating an Advanced Theme……………………………………………………173
Chapter 8: Creating Widgets …………………………………………………………………….205
Chapter 9: Creating Plugin wordpress …………………………………………………..225
Chapter 10: Users and Roles…………………………………………………………………….271
Chapter 11: Performance and Security ……………………………………………………..289
Chapter 12: Custom Content Types, Taxonomies, and Fields ………………………..309
Chapter 13: Setting up the Network ………………………………………………………….347
Appendix 1: Plugin Index …………………………………………………………………………373
Appendix 2: Theme wordpress Functions…………………………………………………………………..381
Appendix 3: Plugin Recipes ……………………………………………………………………..385
Index …………………………………………………………………………………………………….389

với for beginner ( Tài liệu wordpress 3 cho người mới bắt đầu) bạn sẽ có các đầy đủ để

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>