wordpress.com ratings và seo wordpress.com

Trong blog .com chức năng đã có sẵn, hỗ trợ add rating cho post, page và comment, nhưng mặc định nó bị tắt đi. Để bật chức năng bạn có thể xem demo và hướng dẫn sau:

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>